Lomonosov Psychology Journal
ISSN 0137-0936 (Print)
ISSN 2309-9852 (Online)
En Ru
ISSN 0137-0936 (Print)
ISSN 2309-9852 (Online)
Erofeyev, Aleksandr K.

Erofeyev, Aleksandr K.

Associate Professor
Ph.D in Psychology
Lomonosov Moscow State University

(1950-2014)