Lomonosov Psychology Journal
ISSN 0137-0936 (Print)
ISSN 2309-9852 (Online)
En Ru
ISSN 0137-0936 (Print)
ISSN 2309-9852 (Online)
Belinskaya Elena P.

Belinskaya Elena P.

Белинская Е.П.
Professor
Doctor of Psychology
Lomonosov Moscow State University
ORCID ID: 0000-0002-3057-5273

Lomonosov Moscow State University
Moscow, Russia