Moscow University Psychology Bulletin
ISSN 0137-0936 (Print)
ISSN 2309-9852 (Online)
En Ru
ISSN 0137-0936 (Print)
ISSN 2309-9852 (Online)
Devishvili, Vazha M.

Devishvili, Vazha M.

Associate Professor
Ph.D in Biology
Lomonosov Moscow State University (MSU)

Ph.D in Biology
Lomonosov Moscow State University
Moscow, Russia