ISSN 0137-0936 (Print)
ISSN 2309-9852 (Online)
Ru | En
Russian Psychological Society
The Faculty of Psychology. Lomonosov Moscow State University.
Main RSS Search

Ilyasov I.I., Aslanova M.S. (2019). Development of learning skills in the process of training students of engineering profile. Moscow University Psychology Bulletin, 3, 86-104

By: Ilyasov I.I.; Aslanova M. S. ;

Abstract

Relevance. Knowledge of the spontaneous development of learning skills (LS) of University students is important and relevant, because the lack of LS adversely affects the success of independent learning, reducing the level of social and professional mobility of students and their competitiveness in the labor market.

Objective. Determining the dynamics and extent of spontaneous development of basic and additional LS students with an engineering profile in usual side developmental   nature of learning at the University, as well as of their relationship with academic performance.

Methods. For the diagnosis of basic LS specially designed tasks to build knowledge on the material of technical disciplines were used. Additional LS were tested using the author's questionnaire with scaling.  

Sample. 135 students of the 1st, 4th and 6th courses of technical universities of Moscow: 89 boys and 46 girls aged 18 to 33 years.

Results.  During the full 6-year course of study, students of engineering profile showed an increase in the level of basic LS: non-independent knowledge building (+31.25%), independent knowledge building (+12%), mixed knowledge building (+81.96%). The growth of additional skills as conscious work with the cognitive sphere (+2.8%) and with emotional states (+13.33%) was established, but the ability to work with motives and volitional regulation decreased (-8.18%),  as well as to work with knowledge as learning objectives (-16.12%), and to plan the order and time of activities (-10.21%).

Conclusion. It is necessary to take into account the reduced opportunities of students in decoding and generalization in the process of obtaining knowledge from messages with their ambiguity and a large amount of specific content. These types of basic LS need to be purposefully developed. The negative dynamics in the development of a number of additional LS also indicates the need for their special development at the University.

Sections: Empirical studies; Theoretical studies; Received: 07/15/2019
Accepted: 07/24/2019
Pages: 86-104
DOI: 10.11621/vsp.2019.03.86

Keywords: general study skills; teaching the ability to learn; spontaneously developing subject training; consciously organized developing subject training;

Available Online 29.08.2019

Table 1.

Виды УУ  и успеваемость

1-й курс

(n=51)

4-й курс

(n=50)

6-й курс

(n=34)

Критерий Краскела—Уоллиса; уровень значимости

Основные УУ

31.7

 

38.7

[+7 =22.12%]

44.0

[+12.3=37.03%]

29.598; p=0.000

Дополнительные УУ

43.4

 

37.2

[‒6.2 =14.28%]

39.5

[‒3.9 =8.98%]

13.669; p=0.001

Академическая успеваемость 

4.2

4.0

[‒0.2 =4.76%]

4.8

[+0.6 =14.28%]

25.318; p=0.000

Table 2.

Группы основных УУ

1-й курс

(n=51)

4-й курс

(n=50)

 

6-й курс

(n=34)

 

Критерий Краскела—Уоллиса; уровень значимости

Несамостоятельное построение знаний

7.8

9.8

[+2 = 25.6%]

11.0

[+2.44=31.25%]

24.316; p=0.000

Самостоятельное построение знаний

15.0

16.7

[+1.7 =11.33%]

16.8

[+1.8 = 12.00%]

6.238; p=0.044

Смешанное построение знаний

8.8

 

12.2

[+3.4 = 39.06%]

16.0

[+7.2 = 81.96%]

22.280; p=0.000

References

Aleksandrov,T.N. (1979). Pokazateli nekotorykh intellektualʹnykh umeniy studenta-pervokursnika i problemy ikh formirovaniya [Indicators of some intellectual skills of a freshman student and the problems of their formation]. Sovremennaya vysshaya shkola[Modern high school], 4(28), 11—25.

Artemtseva, N.G., Ilʹyasov, I.I., Mironycheva, A.V., et al. (2004). Poznanie i lichnostʹ: tipologicheskiy podkhod [Cognition and personality: a typological approach]. Moscow: Kniga i biznes.

Baker,L. (1989). Metacognition, comprehensionmonitoring, andtheadultreader. Educational Psychology Review,1, 3—38.DOI: doi.org/10.1007/BF01326548

Balykbayev, T.O., Ilyasov, I.I., Nagibina, N.L., Namazbayeva, Zh.I. (2018). New Directions in Research of Typology and Styles of Self-realization of Personality. Almaty: Balausa.

Baranova,L.A., Dvoryashina,M.D. (1976).Intellekt i ego izmerenie [Intelligence and its measurement]. In A.A. Bodalev, M.D. Dvoryashina, I.M. Paley (Eds.), Psikhodiagnosticheskie metody v kompleksnom longityudnom issledovanii studentov [Psychodiagnostic methods in a comprehensive longitudinal study of students] (pp. 165—175). Leningrad: Izd-vo LGU.

Chepeleva, N.V. (1979). Psikhologicheskie osobennosti ponimaniya teksta studentami vuzov kak faktor ikh samoobrazovaniya: Avtoref. diss. kand. psikhol. nauk [Psychological features of the understanding of the text by university students as a factor in their self-education: Cand. Diss. Thesis]. Kiev.

Dvoryashina, M.D. (1973). Osobennosti intellektualʹnogo razvitiya studentov v protsesse obucheniya [Features of the intellectual development of students in the learning process]. Chelovek i obshchestvo [Man and society],13, 97—105. Leningrad: Izd-vo LGU.

Dvoryashina, M.D., Vladimirova, N.M. (1980). Intellektualʹnoe razvitie i uspeshnostʹ obucheniya [Intellectual development and learning success]. In: Kompleksnoe issledovanie problem obucheniya i kommunisticheskogo vospitaniya spetsialistov s vysshim obrazovaniem [Comprehensive study of the problems of training and communist education of specialists with higher education] (pp. 112—131). Leningrad: Izd-vo LGU.

Gordeeva, T.O., Sychev, O.A. (2017). Motivatsionnye profili kak prediktory samoregulyatsii i akademicheskoy uspeshnosti studentov [Motivational profiles as predictors of students' self-regulation and academic success]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psikhologiya[Moscow University Psychology Bulletin], 1, 67—87. DOI: doi.org/10.11621/vsp.2017.01.69

Gould, R.L. (1978). Transformations, growth and change in adult life. N.Y.: Simon and Schuster.

Gress,N.P. (1971). Osobennosti myslitelʹnoy deyatelʹnosti studentov v rabote s uchebnymi tekstami: Avtoref. diss. kand. psikhol. nauk [Features of the students' mental activity in working with educational texts: Cand. Diss. Thesis]. Moscow.

Ilyasov, I.I. (1981). Kharakteristika deystviy v sostave uchebnoy deyatelʹnosti [Description of actions as part of educational activities]. In: Graf, V., Ilyasov, I.I., Lyaudis, V.Ya. (1981). Osnovy samoorganizatsii uchebnoy deyatelʹnosti i samostoyatelʹnaya rabota studentov [Fundamentals of self-organization of educational activities and independent work of students] (pp. 15—19). Moscow: MSU Press.

Ilyasov, I.I. (1986). Struktura protsessa ucheniya [Learning process structure]. Moscow: MSU Press.

Ilyasov, I.I. (1989). Obshchee predstavlenie ob uchenii kak deyatelʹnosti [Understanding Learning as an Activity]. In  V.Ya. Lyaudis (Ed.), Formirovanie uchebnoy deyatelʹnosti studentov [The formation of educational activities of students] (pp. 35—59). Moscow: MSU Press.

Ilyasov, I.I. (2016). Rabota uchashchikhsya s faktorami ucheniya kak dopolnitelʹnye uchebnye umeniya [Students working with learning factors as additional learning skills]. Chelovek. Iskusstvo. Vselennaya [Person. Art. Universe], 1, 92—105.

Ilyasov, I.I., Simonyan, M.S. (2018). Variant opisaniya sostava obshchikh uchebnykh umeniy [Option to describe the composition of general educational skills]. In: Materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii «Deyatelʹnostnyy podkhod k obrazovaniyu v tsifrovom obshchestve» (Moskva, 13—14 dekabrya 2018 g.) [Materials of the International Scientific Conference“An active approach to education in a digital society” (Moscow, December 13-14, 2018)] (pp. 153—158). Moscow: MSU Press.

Ishkov, A.D. (2004). Svyazʹ komponentov samoorganizatsii i lichnostnykh kachestv studentov s uspeshnostʹyu v uchebnoy deyatelʹnosti: Diss. kand. psikhol. nauk [The relationship of the components of self-organization and personal qualities of students with success in educational activities: Dis.Cand. psychol.]. Moscow.

Kieras, D.E. (1985). ThematicProcessesintheComprehensionofTechnicalProse.In B.K. Britton, J.B. Black (Eds.), Understanding Expository Text(pp. 89—109). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. DOI: doi.org/10.4324/9781315099958-4

Konopkin,O.A. (1995). Psikhicheskaya samoregulyatsiya proizvolʹnoy aktivnosti cheloveka (strukturno-funktsionalʹnyy aspekt)  [Mental self-regulation of arbitrary human activity (structural and functional aspect)]. Voprosy psikhologii [Psychology Issues],1,5—12.

Korotaeva,I.V. (2000). Ispolʹzovanie priema sistematizatsiiteksta u starsheklassnikov i studentov: Avtoref. diss. kand. psikhol. nauk[Using the systematization technique of text in high school students and students: Cand. Diss. Thesis]. Moscow. 

Kostromina, S.N., Mkrtychian, N.A., Kurmakaeva, D.M., Gnedykh, D.S. (2017).The interrelationship between cognitive control and academic success of first-year students: An interdisciplinary study. Psychology in Russia: State of the Art, 10, 4, 60—75. DOI: doi.org/10.11621/pir.2017.0406

Morosanova,V.I. (2001). Individualʹnyy stilʹ samoregulyatsii: fenomen, struktura i funktsii v proizvolʹnoy aktivnosti cheloveka [Individual style of self-regulation: a phenomenon, structure and functions in arbitrary human activity]. Moscow: Nauka.

Orlov, A.A., Pazukhina, S.V., Yakushin, A.V., Ponomareva, T.M. (2018). A study of first-year students’ adaptation difficulties as the basis to promote their personal development in university education. Psychology in Russia: State of the Art, 11, 1, 71—84. DOI: doi.org/10.11621/pir.2018.0106

Perry, W.G. (1970). Forms of intellectual and ethical development in the college years. A scheme. N.Y: Holt, Rinehart & Winston.

Rigel, K.F. (1975). Adult life crises: A dialectical interpretation of development. In N. Datan, L.H. Ginsberg (Eds.), Lifespan development psychology: Normative life crises(pp. 94—107). N.Y: Academic Press.

Rozhdestvenskaya,N.A. (2017). Deyatelʹnostnyy podkhod k psikhologicheskomu soprovozhdeniyu pervokursnikov [An active approach to the psychological support of freshmen]. Natsionalʹnyy psikhologicheskiy zhurnal [National Psychological Journal], 3(27), 113—120. DOI: doi.org/10.11621/npj.2017.0313

Schaie, K.W. (1986). Beyond calendar definitions of age, period and cohort: The general development model revisited. Developmental Review, 6, 53—68.DOI: doi.org/10.1016/0273-2297(86)90014-6

Sternberg, R.J., Williams, W.M. (1997). Does the Graduate Record Examination predict meaningful success in the graduate training of psychology? A case study. American Psychologist, 52, 630—641. DOI: doi.org/10.1037/0003-066X.52.6.630

Vasyukova,E.E., Usacheva,I.V. (2016).Priemy professionalʹnoy podgotovki psikhologov s pomoshchʹyu sovremennykh obrazovatelʹnykh tekhnologiy [Techniques for training psychologists using modern educational technologies]. Zhurnal Mezhdunarodnogo instituta chteniya im. A.A. Leontyeva [Journal of A.A. Leontiev International Reading Institute], 12-15, 128—134.

For citing this article:

Ilyasov I.I., Aslanova M.S. (2019). Development of learning skills in the process of training students of engineering profile. Moscow University Psychology Bulletin, 3, 86-104

About Editorial Board Volumes Authors For Authors Contacts
Moscow University Psychology Bulletin, 2007 - 2020