Moscow University Psychology Bulletin
ISSN 0137-0936 (Print)
ISSN 2309-9852 (Online)
En Ru
ISSN 0137-0936 (Print)
ISSN 2309-9852 (Online)
Malysheva, Natalya G.

Malysheva, Natalya G.

Associate Professor
Ph.D in Psychology
Lomonosov Moscow State University (MSU)
Web of Science ResearcherID: I-6070-2016

Ph.D in Psychology, Associate Professor of the Department of Social Psychology, Faculty of Psychology, Lomonosov Moscow State University
Moscow, Russia